Eesti Maaülikooli Põllumajanduse- ja keskkonnainstituudi (PKI) töörühmal on ForBee projektis juhtroll. PKI töörühma ülesandeks on uurida erinevate stressifaktorite (pestitsiidid, parasiidid jm) mõju ja koosmõju mesilaste tervisele. Lisaks varustab emü PKI töögrupp antud projekti kimalaste ja erakmesilaste arvukuse andmetega, mida on kogutud erineva maakasutusega aladelt.

Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi töörühm panustab projekti erinevate mesilastel esinevate haiguste diagnoosimise ja nende mõjude uurimisega.

Tartu Ülikooli töörühm panustab maastikuanalüüsi ja organiseerib maastikul teostatavaid katseid. Lisaks analüüsib antud töörühm tolmeldajate jaotumist looduslikel ja poollooduslikel aladel.

Keemilise Bioloogia ja Füüsika Instituut (KBFI

KBFI töögrupi ülesandeks on anda hinnanguid kuidas üks või teine kemikaal mõjutab mesilaste elukeskkonda ja seeläbi ka mesilaste endi tervist.

Lisaks tehakse koostööd veel erinevate organisatsioonidega:

Eesti kutseliste mesinike ühing

Toiduohutuse, loomatervise ja keskkonnainstituut

Veterinaar- ja toidulaboratoorium

Tartu Ülikooli Genoomika instituut


Projekti “ForBee” rahastab Eesti Teadusagentuur RITA programmi raames.