RITA „ForBee“ projekti eesmärgiks on:

  • Uurida millised tegurid mõjutavad Eestis tolmeldajate arvukust ja looduslikku liigirikkust
  • Leida peamised tolmeldajate hukkumise, arvukuse ja liigirikkuse vähenemise põhjused
  • Selgitada välja Eestis esinevate kimalaseliikide jt looduslike tolmeldajate terviseseisund, kas on põhjust karta erinevate looduslike tolmeldajarühmade (erakmesilased ja kimalased) ja meemesilaste vahel haiguste ja parasiitide mõlemasuunalist ülekandumist
  • Uurida millised looduslikud tolmeldajate liigid on Eestis enim ohustatud
  • Leida vastus küsimusele, millised tegurid ja milliste tegurite koosmõjud pärsivad oluliselt tolmeldajate elutegevust (sh paljunemist)
  • Kas ja kuidas saab kaitsta ning juurde luua looduslike tolmeldajate elupaiku, et looduslikel mesilastel ja kimalastel oleks piisavalt head võimalused paljuneda ning meie kliimas paremini vastu pidada
  • Uurida milliseid meetmeid tuleks kasutusele võtta, et vähendada hukkumist põhjustavate, liigrikkust ja arvukust vähendavate ning elutegevust pärssivate tegurite mõju

Forbee jaguneb teemade järgi kuueks erinevaks tööpaketiks (WP)

 


Projekti “ForBee” rahastab Eesti Teadusagentuur RITA programmi raames.